We’re not sayin’, we’re just sayin’.

(Source: GQ)